Huyện Phú Lộc phê duyệt đề án quản lý hoạt động du lịch Hồ Truồi