Chùa Thiền Lâm – độc đáo ngôi chùa “Phật đứng”, “Phật nằm”